A politika lelke

A politika lelke

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS .......................................................................................................................13

A könyv tézisei ............................................................................................................13

A módszer....................................................................................................................15

A könyv szerkezete  ....................................................................................................19

I. A MODERN REALIZMUS..............................................................................................23

1. A kortárs realista politikaelmélet és a politikai realizmus .......................................23

A kortárs politikai realizmus   ............................................................................24

A realizmus fogalmának kétdimenzióssága .......................................................34

A realizmus toposzai ..........................................................................................41

Konklúzió ...........................................................................................................44

2. A legitimitás problémája a kortárs realista politikaelméletben  ..............................45

Bevezetés ............................................................................................................45

A politikai moralizmus és a moralitás ................................................................49

Az első politikai kérdés ......................................................................................50

Az alapvető legitimációs követelmény ..............................................................52

Történetiség, liberalizmus ..................................................................................56

A felelősségetika  ...............................................................................................58

Túl Williamsen?  ................................................................................................61

Konklúzió ...........................................................................................................68

3. A politikai cselekvés normái a kortárs realista politikaelméletben .........................69

Bevezetés ............................................................................................................69

A politika, a politikai uralom és a politikai erények a Political Conductban .....71

A demokratikus állhatatosság elmélete a Ruling Passionsben ...........................82

Konklúzió  ..........................................................................................................90

4. A realizmus modern klasszikusai ............................................................................92

Bevezetés ............................................................................................................92

Hobbes és a természeti állapot ...........................................................................92

Hume és a véleményre alapozott kormányzat ....................................................98

Weber és a felelősség etikája ............................................................................103

Konklúzió  ........................................................................................................108

5. A Jó és a Rossz küzdelmének átpolitizálódása a Star Warsban  ............................110

Bevezetés ..........................................................................................................110

A politikai moralista klasszikus trilógia ...........................................................113

A klasszikus republikánus előzménytrilógia ....................................................118

A realista új trilógia ..........................................................................................124

Konklúzió .........................................................................................................132

II. AZ ANTIK REALIZMUS .............................................................................................133

1. Az antik realizmus sajátosságai .............................................................................133

2. Realizmus mint zsarnokság: az Antigoné moralista perspektívából .....................140

Bevezetés ..........................................................................................................140 

Pozitív és negatív realizmus és a tragédia mint athéni populáris  kulturális műfaj...............................................................................................141

Az Antigoné rivális értelmezései: Polüneikész temetetlen teste ......................143

Antigoné és Iszméné vitája: arisztokratikus-heroikus moralizmus  a zsarnokság ellen .......................................................................................147

A Kar és Kreón párbeszéde: a közösség és a vezető ........................................150

Az őr és Kreón: a zsarnokság lelepleződik ......................................................154

Antigoné, Iszméné és Kreón: isteni törvény, hírnév, zsarnokság  ....................157

Haimón és Kreón: a zsarnok a város ellen .......................................................161

Teiresziász és Kreón: az istenkáromló zsarnok ................................................164

Konklúzió .........................................................................................................166

3. Az illegitim fejedelem, aki mégsem zsarnok: az Anabaszisz realista olvasata .....168

Bevezetés ..........................................................................................................168

Xenophón realizmusa .......................................................................................169

A Machiavelli–Xenophón párhuzam ................................................................172

Az Anabaszisz ..................................................................................................178

Konklúzió .........................................................................................................185

4. A demokrácia zsarnoksága: A peloponnészoszi háború realista tanulságai ..........187

Bevezetés ..........................................................................................................187

A méloszi dialógus: tanácskozó beszéd, (proto)platóni dialógus  vagy (kvázi)tragédia? .................................................................................190

A méloszi dialógus mint tragikus történet ........................................................193

A méloszi dialógus mint politikai filozófiai érvek összecsapása ......................203

Konklúzió .........................................................................................................206

5. Rezsimek, igazságosság, stabilitás: A Politika IV-VI. könyveinek realizmusa ....208

Bevezetés ..........................................................................................................208

Arisztotelész és a klasszikus rezsimelmélet kezdetei .......................................210

A tökéletes rezsim keresésén túl .......................................................................217

Az igazságosság és a rezsimek .........................................................................223

A stabilitás fontossága ......................................................................................226

Konklúzió .........................................................................................................228

UTÓSZÓ ............................................................................................................................231

BIBLIOGRÁFIA................................................................................................................235

 

A TELJES SZÖVEG LETÖLTHETŐ IDE KATTINTVA.