Intézeti kötetek

Viharban kormányozni

Viharban kormányozni

Hajózás és politikai tevékenység metaforikus összekapcsolása a politikai gondolkodás legrégebbi toposzai közé tartozik. Míg Platón a politikai vezetés szükségességét, addig Oakeshott a politikában rejlő folyamatos bizonytalanságot, Tocqueville pedig a normál állapot és válsághelyzet közti különbséget szemlélteti a tengeri hajózás metaforájával. A politikai vezetőknek ugyanis időnként válsághelyzetekben kell helytállniuk. A Viharban kormányozni c. kötet ezt a problematikát ragadja meg, válság és politikai vezetés egy empirikus politikaelméletét fogalmazva meg. Míg a kortárs szakirodalom a politikai vezetők külső kihívásokra adott reakcióira fókuszál, addig jelen kötet szélesebb horizontot nyit. A válságok ugyanis ki is használhatók a vezetők részéről saját politikai céljaik érdekében, sőt, ugyanezen okból időnként maguk a vezetők azok, akik a nyugodt tengeren „vihart kavarnak”, azaz válságot generálnak. A kötet szerzői a fogalmi-elméleti keret kialakítását követően empirikus esettanulmányok segítségével mutatják be a válságkezelés, a válság diszkurzív értelmezése és a kreatív válsággenerálás példáit amerikai, japán, német, francia, olasz, portugál és magyar esetek elemzésével.

Bizalom és közpolitika

Bizalom és közpolitika

Bizalom és közpolitika

szerkesztő

Boda Zsolt

kiadó

MTA TK PTI – Argumentum

Miért fizetünk adót, tartjuk be a törvényeket, vagy támogatunk egy önkormányzati kezdeményezést? Mert félünk a büntetéstől és hasznot remélünk az együttműködéstől? Vagy mert bízunk az intézményekben, legitimnek tekintjük a kormányzatot és hozzá akarunk járulni közös céljaink megvalósulásához? Segíti-e a bizalom a közigazgatás működését? És ha igen: min múlik a bizalom? Mekkora a szerepe a morális elvárásoknak?

A nemzetközi szakirodalom szerint az intézményekbe vetett bizalom növeli azok eredményességét, és a bizalom jelentős mértékben az intézmények méltányos működésén alapul. Kérdés, hogy ezek az összefüggések Magyarországon is fennállnak-e. A könyv tanulmányai a fenti kérdésekre keresnek választ hazai esetek elemzésén keresztül. Szó esik a rendőrségbe vetett bizalom gyökereiről, az adófizetési hajlandóság tényezőiről, a Magdolna-negyed közösségi tervezésében való részvételről, a közigazgatás és a médiahatóság működését övező bizalomról és bizalmatlanságról.

Ígéret, felhatalmazás, teljesítés

Ígéret, felhatalmazás, teljesítés

Soós Gábor: Ígéret, felhatalmazás, teljesítés

A Választási ígéretek és kormányzati teljesítés Magyarországon, 1990-2014 kutatás arra vállalkozott, hogy egységes, tudományos módszertannal számba vegye minden eddigi magyarországi választás mérvadó pártjainak összes ígéretét, illetve felmérje, ezeket az ígéreteket milyen mértékben teljesítették a mandátumot hordozó kormányok. Jelen tanulmánykötet - amely a 2013-ban ugyanebben a sorozatban megjelent Azt tették, amit mondtak? Választási ígéretek és teljesítésük, 2002-2006 című kötet folytatása - az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetében zajló ígéretkutatás újabb eredményeiről számol be.

Hatalom szabályok nélkül

Hatalom szabályok nélkül

Kormány és törvényhozás viszonya pénzügyi válság idején

szerző

Sebők Miklós

kiadó

MTA TK PTI – Új Mandátum

A közbeszédben gyakran hallani olyan véleményeket, melyek szerint a magyar Országgyűlés hivatásos pecsétnyomóvá silányul a kormány mellett. Általánosságban ugyanakkor ez nem igaz – gyakran még az érintett minisztériumi apparátusok is utólag értesültek egy–egy jogszabálytervezetről. A jogalkotás tartalmát az esetek nagy részében a kormánypárti frakciókon belüli lobbik, nemzetközi egyezmények és országon belüli érdekcsoportok is erőteljesen befolyásolják. Valóban vannak ugyanakkor olyan időszakok, amikor a képviselők teljesen szabad felhatalmazást adnak a kormánynak, jelentős válságok és katasztrófák idején. 

E kiindulópontból a kötet elsődleges célja az, hogy a fejlett országok politikájára alkalmazza az intézményi és közpolitikai változás egy lehetséges megközelítését, a válság táplálta delegálás elméletét. E szerint az olyan fontos politikai intézmények, mint a törvények és bürokratikus szervezetek változása – bizonyos feltételek fennállása esetén – elsődlegesen a politikai rendszeren kívülről érkező sokkokra vezethető vissza. Ezek az exogén hatások egy sajátos pályára terelik az intézményfejlődést: egyrészt általánosságban növelik az állam társadalmi-gazdasági súlyát más szereplőkhöz képest, másrészt az általános trenden belül növelik a nem választott tisztségviselők (a technokraták) hatalmát, ill. ezt megerősítő hatásként az alájuk rendelt bürokrácia kapacitását.

A kötetben először bemutatjuk a kutatás kérdéseit, illetve a kérdések megválaszolását szolgáló elméleti keretet és módszertani eszközöket. A harmadik fejezetben részletesen is feltárjuk a válság táplálta delegálás elméleti forrásait és következményeit, ide értve az elméleti keretből levezethető és társadalomtudományi eszközökkel vizsgálható hipotéziseket is. A negyedik fejezet az elméleti hipotézisek és az empirikus kutatás közötti távolságot tölti ki a teoretikus megfontolások operacionalizálásával. Az ötödik fejezet egy az EU egyes országaira vonatkozó alapkutatás, és ennek lehetséges kiterjesztései kapcsán vizsgálja a válság táplálta delegálás elméletének empirikus érvényesülését. A hatodik fejezet összegzi e kötet eredményeit, és értékeli ezek egyes közpolitikai illetve normatív következményeit.

 

KÖNYV LETÖLTÉSE

Politikai élet a helyi önkormányzatokban

Politikai élet a helyi önkormányzatokban

Politikai élet a helyi önkormányzatokban

szerző

Tamás Veronika

kiadó

MTA TK PTI

A helyi politika világa, mint egy önálló politikai rendszer, sajátos törvényszerűségekkel, működési mechanizmusokkal bír. Ezek sokszor pártpolitikai jegyeket mutatnak, szoros összefüggésben állnak a település méretéből fakadó különbségekkel, de számos dimenziójuk önálló racionalitás jelenlétére utal, ami csak ott és abban a közegben érvényesül: létezik „helyi politika”: amely „helyi”: azaz részben az országostól eltérő logika mentén szerveződik; másfelől, hogy azért „politika” is: a politika játékszabályai határozzák meg működését.

A politikai szereplők szövevényes kapcsolatrendszere, a fent vázolt helyi sajátosságok sokfélesége adják azt a sokféleséget, mely helyi politikai rendszer sajátosságait jelenti: így lehet minden település más-és más, létrehozva ezzel a helyi politika színes világát. A könyv ezt a világot mutatja be olvasóinak.

 

KÖNYV LETÖLTÉSE

Legitimitás, bizalom, együttműködés

Legitimitás, bizalom, együttműködés

Legitimitás, bizalom, együttműködés. Kollektív cselekvés a politikában

szerző

Boda Zsolt

kiadó

Argumentum - MTA TK PTI

A politika a hatalomról, a hatalomért folyó vetélkedésről és konfliktusról szól. De nem csak arról. A politika a kormányzást is jelenti, közös problémáink megoldását, a társadalmi együttműködés előmozdítását. Ahhoz azonban, hogy az emberek hajlandóak legyenek együttműködni egymással közös céljaik érdekében, elfogadják a kormány döntéseit és betartsák a törvényeket, elengedhetetlen, hogy bízzanak egymásban és a politikai intézményekben. Bizalom és legitimitás nélkül tehát nincs együttműködés; együttműködés nélkül pedig nem tud jól működni a társadalom.
Hogyan értelmezhető a politikai bizalom? Mi a jelentősége a jó kormányzás szempontjából? Igaz-e, hogy a magyar politika bizalmi és legitimációs deficittel küzd? Mi ennek az oka, és hogyan lehet ezen változtani? Ezekre és hasonló kérdésekre keresi a választ e könyv, amely elméleti alaposságra törekedve végső soron a mindannyiunkat érintő problémákról szól.

KÖNYV LETÖLTÉSE

Van irány?

Van irány?

Van irány? Trendek a magyar politikában

Szerkesztette
Boda Zsolt és Körösényi András

Kiadó
MTA TK PTI
Új Mandátum

Könyvünk a hazai politikával foglalkozó sorozatunk első kötete, amelynek fókuszában a trendek, folytonosságok és változások megragadása áll. A kötet elemzi a 2010-es választások eredményeit, a pártstruktúra átalakulását, a választási rendszer reformját, az alkotmányozási folyamatot, a kormányzati struktúra és a közpolitika-csinálás átalakulását, a politikai kommunikáció új jelenségeit. Olyan témákat választottunk, amelyek valamilyen aktualitással bírnak (pl. alkotmányozás), vagy az elmúlt évben jelentős változáson mentek keresztül, és a változások megragadására tudományos elemzések vannak (pl. a politikai kommunikáció trendjei).

KÖNYV LETÖLTÉSE