Lezárt projektek

 • Politikai kommunikáció fejezet a Magyar Politikai Rendszer projektben

A Magyar politikai rendszer című kötet a magyar politikatudomány és politológus oktatás egyik alapműve; ez idő szerint készül egy új változat, mely 2015-ben fog megjelenni. Szabó Gabriella és Kiss Balázs a kötet vonatkozó fejezetében összefoglalja a jelenlegi magyar politikai kommunikációs viszonyokat. Olyan kérdéseket terveznek érinteni, mint a kommunikációs aktorok hálózatossága, a politikai kommunikációban megfigyelhető performativitás, posztobjektivizmus és emocionalitás.

 • Érzelmek a politikában

 

Az érzelmek  mindig is jelen voltak a politikában, ugyanakkor a politikatudomány a legutóbbi időkig nem foglalkozott velük, a diszciplína fő irányai máig patológiás jelenségnek tekintik az emóciókat. A jelen kutatás azokhoz az új vizsgálódásokhoz csatlakozik, amelyek megkísérelik fontosságuk szerint vizsgálni az érzelmeket mind politikafilozófiai, mind politikaelméleti, mind pedig empirikus alapon. Eddig két hosszabb munka készült el a témában:

Kiss Balázs: Érzelmek és politikatudomány. Politikatudományi Szemle, 2013. 3.

Kiss Balázs – Szabó Gabriella – Antal Anna: A politikai nagygyűlések mint interakciós rituálék. Politikatudományi Szemle, 2014. 2.

Kiss Balázs (2015) Politikai közösség kilencven perc alatt. Identitásváltások kognitív, értékelő és érzelmi dinamikája. Politikatudományi Szemle, 2.

Az MTA TK Politikatudományi Intézet Kormányzás és Közpolitika Osztályán, Boda Zsolt vezetésével folyik kutatás a populizmus és a közpolitika-formálás összefüggéseiről. Ennek keretében Szabó Gabriella részt vett a büntetőpopulizmus magyar diskurzusainak feltárásában (társszerzők: Bartha Attila, Medve-Bálint Gergő, Vidra Zsuzsanna). A munka eredménye magyarul a Politikatudományi Szemle XXIII. évfolyam 3. számában olvasható. Link:  http://www.poltudszemle.hu/szamok/2014_3szam/Poltud_Szemle_2014-03_jelszo.pdf

Eredményeink angol összefoglalója 2015 tavaszán jelenik meg az East European Politics & Societies and Cultures című nemzetközi folyóiratban. Link: http://eep.sagepub.com/

A projekt az Európai Unió Kutatásfejlesztési Keretprogramjának támogatásával valósul meg. Link: http://www.fiduciaproject.eu/

 • Politikai kommunikáció – Fejezet a Magyar politikai rendszer című kötet számára

A Magyar politikai rendszer című kötet a magyar politikatudomány és politológus oktatás egyik alapműve; ez idő szerint készül egy új változat, mely 2015-ben fog megjelenni. Szabó Gabriella és Kiss Balázs a kötet vonatkozó fejezetében összefoglalja a jelenlegi magyar politikai kommunikációs viszonyokat. Olyan kérdéseket terveznek érinteni, mint a kommunikációs aktorok hálózatossága, a politikai kommunikációban megfigyelhető performativitás, posztobjektivizmus és emocionalitás.

 • Trendek a magyar politikai kommunikációban (2011-2012)

Kutatócsoportunk a rendszerváltás óta eltelt időszak politikai kommunikációs fejleményeit foglalta össze Trendek a politikai kommunikációban című tanulmányában. A szöveg magyar verziója az MTA TK Politikatudományi Intézet trendek a magyar politikában című kötetében, várhatóan 2012 őszén jelenik meg. A tanulmányt angolul, Trends in Political Communication in Hungary: A Postcommunist Experience Twenty Years after the Fall of Dictatorship címmel a The International Press/Politics című folyóirat októberi számában publikáljuk.  

 

 • Kampánykutatás (2004 - 2010)

Kutatócsoportunk a 2010-es országgyűlési kampány tudományos igényű feldolgozását tűzte ki célul. A kutatás módszertani alapját részben a 2004-es és 2009-es európai parlamenti választási kampányról, részben a 2006-os országgyűlési kampányról szóló kutatásunk adja. A pártkampányok elemzésekor fő törekvésünk az, hogy a nemzetközi szakirodalom alapján kialakított szempontjaink segítségével az egyes kampányokat összehasonlíthatóvá tegyük. A kutatás másik iránya a média kampánytálalásának vizsgálata. Itt a különböző médiumok politikai napirendjét és értelmezési kereteit kutatjuk. A kutatás vezetője Kiss Balázs, a pártkampányok kutatását Mihályffy Zsuzsanna, a médiaelemzéseket Szabó Gabriella koordinálja. A munkálatokban részt vesznek: Horváth Szilvia, Molodih Johanna, Németh Ákos Lehel, Ördögh Tibor, Péter Mónika, Takács Miklós,Tóth Bálint, Ughy Márton és Zentai Lili.  

 

 • Korszakváltások a politikai kommunikációban
  (OTKA támogatásával, 2005 - 2008)

A négy éves kutatásunkban a politikai kommunikáció változó mintáit vesszük szemügyre. A vizsgálat a kampánykommunikáció, a kormányzatkommunikáció és a formálódó európai politika kommunikáció aspektusain keresztül kívánja bemutatni a változó paradigmák jellemzőit.
Résztvevők: Kiss Balázs (témavezető), Mihályffy Zsuzsanna, Szabó Gabriella

 

 • Az európai nyilvánosság formálódása (Szabó Gabriella doktori munkája  )

A kutatás célja, hogy részletesen bemutassa azokat az elméleteket, amelyek egyrészt a politikai nyilvánosság kérdését meghonosították a politikatudományi diskurzusban (Habermas, Arendt), másrészt előrevetítik a nyilvánosság-kutatások paradigmájának változását (Calhoun, Fraser, van Steeg, Eriksen). A nagy elméletek mellett bemutatásra kerülnek a nemzetállami kereteken túl megjelenő, európai politikai kommunikációs tér megjelenésére reflektáló megközelítések és kutatások elemzései is. A munka összefoglalásaként született doktori disszertációt Szabó Gabriella 2014. június 19-én sikeresen megvédte.
Résztvevő: Szabó Gabriella

 

 • EUROJUSTIS (2008-2011)

2007 tavaszán kutatócsoportunk csatlakozott az EUROJUSTIS címmel megalakult nemzetközi konzorciumhoz, amelynek célja az igazságügyi szakpolitika értékeléséhez és fejlesztéséhez szükséges társadalmi-politikai indikátorok kidolgozása. Úgy véljük, hogy a már rendelkezésre álló statisztikai-kriminológiai adatokat, érdemes kiegészíteni az állampolgári bizalom, a bűnözéssel, büntetéssel, igazságszolgáltatással kapcsolatos percepciók feltárásával.
A konzorcium 2007 őszén, Scientific Indicators of Confidence in Justice: Tools for Policy Assessment címmel pályázatot nyújtott be Európai Unió Hetedik Kutatás-Fejlesztési Keretprogramjában, amelynek pozitív elbírálása után, 2008. március elsejével elindítottuk a munkálatokat. A konzorcium vezetője: Prof. Mike Hough, a londoni King’s College kutatója. 
Partnereink: The Security and Cohesion Department - Research Unit PACTE of the Centre National de la Recherche Scientifique (Grenoble, Franciaország); Center for the Study of Democracy (Szófia, Bulgária); The European Institute for Crime Prevention and Control – HEUNI (Helsinki, Finnország); London School of Economics and Political Science (London, UK); The Centre for Crime Prevention in Lithuania (Vilnius, Litvánia); The Department of Criminal Sciences of the University of Parma (Párma, Olaszország); The Centre for Criminological Research - University of Sheffield (Sheffield, UK). 
A projektben a magyar társadalmi, szakpolitika és szabályozási környezet feltérképezése mellett médiakutatást vállaltunk. 
Résztvevők: 
Boda Zsolt (kutatásvezető), Szabó Gabriella (koordinátor), Mihályffy Zsuzsanna, Rigó Ágnes, Scheiring Gábor, Medve-Bálint Gergő és Papp Gábor (KSH).

 

 • Global Political Marketing

Kiss Balázs és Mihályffy Zsuzsanna belépett egy nemzetközi kutatócsoportba, amely tizenöt ország pártjait vizsgálja abból a szempontból, hogy mennyiben érvényesül működésükben a politikai marketing. A vizsgálat egységes elméleti keret alapján történik, eredménye egy közös kötet 2008-ban a Routledge kiadónál. 
A kutatást Jennifer Lees-Marshment, Chris Rudd és Jesper Strömback koordinálja.

 

 • Kormányzati kommunikáció 2.0. Az Európai Unió Tanácsának magyar elnökségi kommunikációjának vizsgálata (2011)

A kutatás célja, hogy az Európai Unió tanácsának soros elnökségét ellátó magyar kormány internet-alapú kommunikációs erőfeszítéseit elemezze. Vizsgálatunk elsősorban a Web 2.0, illetve a közösségi média (Facebook, Twitter, blogok) kormányzati használatát kívánja feltérképezni. Kifejezetten az érdekel bennünket, hogy a kommunikációs politika formálóit milyen stratégiai megfontolások vezetik, kiket tekintenek az online kommunikáció célcsoportjának, mely platformokat vonnak be a munkába és hogyan integrálják a web 2.0 interaktív és interperszonális természetét a kormányzati kommunikáció logikájába.

Résztvevők: Szabó Gabriella, Farkas-Zentai Lili