Korábbi kiadványaink

Korábbi kiadványok

EURÓPAI TÁRSADALMAK

Társadalmi ábratár 2002

Európai Társadalmak összehasonlító Vizsgálata 1. kötet, European Social Survey

Szerk.: Füstös László, P. Táll Éva, Szabados Tímea
A magyar társadalom demográfiai összetétele, etnikai, kulturális, politikai tagoltsága, értékorientációi

MTA Politikai Tudományok Intézete - MTA Szociológiai Kutatóintézete
172 oldal, ISBN 963 9218 91 X

Társadalmi regiszter 2002

Európai Társadalmak Összehasonlító Vizsgálata 2. kötet,
European Social Survey.

Szerk.: Füstös László, P. Táll Éva, Szabados Tímea
A magyar társadalom demográfiai összetétele, etnikai, kulturális, politikai tagoltsága, értékorientációi MTA Politikai Tudományok Intézete - MTA Szociológiai Kutatóintézete,
304 oldal, ISBN 963 7372 008

Társadalmi Ábratár 2005

Európai Társadalmak Összehasonlító Vizsgálata 4. kötet,
European Social Survey

Szerk.: Füstös László és Szabados Tímea
A magyar társadalom demográfiai összetétele, etnikai, kulturális, politikai tagoltsága, értékorientációi MTA Politikai Tudományok Intézete – MTA Szociológiai Kutatóintézete
321 oldal, ISBN 963 7372 40 7

Társadalmi ábratár 2006

Európai Társadalmak összehasonlító Vizsgálata 5. kötet

Szerk.: Füstös László és Szabados Tímea
A magyar társadalom demográfiai összetétele, etnikai, kulturális, politikai tagoltsága, értékorientációi

MTA Politikai Tudományok Intézete – MTA Szociológiai Kutatóintézete
292 oldal, ISBN 978 963 7372 43 8

Társadalmi Regiszter 2008/1

Európai Társadalmak Összahasonlító Vizsgálata, 6. kötet
/A politikai klíma változásai, értékek, gazadasági erkölcs/

A kötet kilenc tanulmányt tartalmaz, melyek az European Social Survey (ESS) nemetközi adatfelvétel második és harmadik hullámának adatain alapulnak. A kötet három tanulmánya a nemezetközi felvétel politikai kérdéseket tartalmazó B blokkját dolgozza fel (Bőhm Antal: A politikai klíma változásai Magyarországon; Bódi Ferenc-Bódi Mátyás: A magyarok és a tót atyafiak; Szanyi Eleonóra: Kelet-Európa mint régió). Bőhm Antal az ESS-felmérés három felvételének politikai blokkját elemezve tanulmányában arra a következtetésre jut, hogy a magyar állampolgárok 2002-2006 között tömegesen ábrándultak ki a politikából, s a demokrácia, a jogrend iránti bizalom is mélypontjára esett.
A kötet négy írása is foglalkozik az érték kérdésével különböző aspektusból vizsgálva azt (Keller Tamás: Létezik-e európai értékrend?; Értékrend és társadalmi pozíció; Horváth Ákos-Kmetty Zoltán: Mást gondolnak a világról? A külföldön élő magyarországi diplomások értékrendje; Papp Gábor: Konvergencia és divergencia az európai értékrendszerben). A felvétel médiával foglalkozó, állandó blokkjának kérdéseit Ferencz Magdolna elemzi A média hazai közönségcsoportjai c. tanulmányában. Bőhm Gergely a második felvételi hullám gazdasági erkölccsel foglalkozó változó blokkját vizsgálja nemzetközi összehasonlításban a Gazdasági erkölcs a hétköznapokban c. tanulmányában, melynek érdekes eredménye, hogy a volt szocialista országok válaszadói gyakrabban érzik úgy, megtévesztik, becsapják őket, miközben saját bevallásuk szerint ők maguk az európai átlagnál ritkábban teszik ezt.

Társadalmi Regiszter 2008/2

Európai Társadalmak Összehasonlító Vizsgálata, 7. kötet
/Mobilitás, szubjektív jólét és elégedettség, nemi szerepek/

A kötet nyolc tanulmányból épül fel, melyek az alcímben jelzett (Mobilitás, szubjektív jólét és elégedettség, nemi szerepek) témaköröket taglalják. Az első két tanulmány (Takács Judit: Férfiak és nők az otthoni munkamegosztás európai összehasonlításában; Paksi Veronika - Sebők Csilla - Szalma Ivett: A párkapcsolatban élők háztartási munkamegosztásának főbb meghatározói) a családon belüli munkamegosztást vizsgálják. Mindkét tanulmány újfent igazolja, hogy hazánkban a házimunkák nemek szerinti megosztása továbbra is kiegyenlítetlen. A harmadik tanulmány (Tóth Olga – Dupcsik Csaba: Az emberekbe vetett bizalom és a családi, nemi szerepek konzervativizmusa) azt kísérli meg feltárni, hogy – európai szinten – van-e összefüggés az emberek bizalmi szintje, és a tradicionális vagy modern nemi szerepfelfogás között. Az ezt követő tanulmány (Paksi Veronika - Szalma Ivett: A gyermekvállalás életkori normái) szülővé válás időzítésével és ideális életkorával foglalkozik. Sántha Ágnes a fiatal felnőttek munkával, valamint a munka és a magánélet egyensúlyával való elégedettségét vizsgálja két ország összehasonlításában A fiatalok munkával való elégedettsége Magyarországon és Németországban c. tanulmányában. Páthy-Dencső Blanka: Európa egyik legkevésbé boldog nemzete a magyar; Utasi Ágnes: Integráló kapcsolatok című tanulmányai a társas kapcsolatoknak a szubjektív életminőségre gyakorolt hatását mutatja be. A kötet záró tanulmányában (Iskolázottság és foglalkoztatási státusz Magyarországon és Romániában) Ercsei Kálmán arra a klasszikus szociológiai kérdésre keresi a választ, hogy az iskolázottságot és a társadalmi státust mennyiben határozza meg a származási háttér két szomszédos országban.

Társadalmi Tématár 2008

Európai Társadalmak Összehasonlító Vizsgálata, 8. kötet
/A magyar társadalom demográfiai összetétele, etnikai, kulturális, politikai tagoltsága, értékorientációi/

A legújabb kötet három egységre tagolódik. Egy hosszabb bevezető fejezet ismerteti az Európai Társadalmi Felmérés European Social Survey (EUTE – ESS) kutatását. Részletesen bemutatja a hazai harmadik adatfelvételi hullám módszertanát, a felvételek eddigi kérésblokkjait és felsorolja az egyes hullámokban résztvevő országokat. Az olvasó megismerheti a magyar kutatócsoport tagjait is. A második egység az EUTE sorozat eddig megjelent köteteiben közzétett tanulmányok összefoglalóit tartalmazza. A kötet utolsó egysége a Társadalmi indikátorok címet viseli. Ebben a részben képet kaphatunk arról ábrák, táblázatok, grafikonok segítségével, hogy a felvételben résztvevő európai országok hol helyezkednek el a bizalomtérben, a politikai aktivitástérben, az igazságosság-toleranciatérben, az elégedettségtérben, a „jó polgár”-térben és az értéktérben.

 

EURÓPA TANULMÁNYOK

Integration and Disintegration in Contemporary Europe

 


European Studies series 1
Edited by György G. Márkus, László Guba

Institute for Political Sciences HAS, 1995

Szuverenitás - nemzetállam - integráció

 


Európa tanulmányok sorozat 1.

Szerkesztette Galló Béla és Hülvely István

MTA Politikai Tudományok Intézete, 1995, 84 oldal, ISBN 963 8300 28 0

The Challenge of Europeanization in the Region: East Central Europe

 


European Studies series 2
Edited by Máté Szabó

Hungarian Political Science Association and Institute for Political Sciences HAS, 1996,
ISBN 963 8300 35 3, 447pp. (out of stock)

Az integráció: történelmi kihívások és válaszkísérletek

 


Európa tanulmányok sorozat 2.

Szerkesztette Kulcsár Kálmán

MTA Politikai Tudományok Intézete, 1998, 218 oldal, ISBN 9639098353

Regional Politics and Economics of EU Enlargement

 

European Studies series 3
Eds.: István Hülvely, Imre Lévai

The studies in this volume may contribute to a better understanding of the various difficulties the small East European nations, and the subregion as a whole, are facing at a time of profound transformation of the regional and global environment. The question whether their responses to the various (economic, political and cultural) challenges are adequate or not will be answered only in the not-so-remote future.

Institute for Political Science, HAS, 2004
284 pages, 2000 HUF, ISBN 9639218863

Integráció: változó feltételrendszerek és szereplői magatartások

 

Szerk.: Hülvely István
Európa tanulmányok sorozat 3.

A kötet tanulmányai az EU belső fejlődésének azon kérdéseiről szólnak, amelyek közvetlenül vagy közvetetten hatással lehetnek a keleti bővítés folyamatára, ezen belül a magyar tárgyalási pozíciókra is. Felhívják a figyelmet néhány fontos, a bővítést érintő tartalmi és időbeni összefüggésre, amelyek a belépő országok politikáját egyrészt kompromisszumokra, másrészt pedig cselekvési alternatívák kidolgozására kényszerítik.

MTA Politikai Tudományok Intézete, 2000, 201 oldal, 870 Ft, ISBN 9639218359

Az északi együttműködés az EU migrációs rendszerében

Lévai Imre
Európa tanulmányok sorozat 4.

A kötet olyan hézagpótló háttéranyag, olyan logikai összefüggéseket mutat be, amelyek elősegíthetik Magyarország teljes jogú EU-csatlakozásához egy konzisztens érvrendszer kidolgozását.
MTA Politikai Tudományok Intézete, 2000
110 oldal, 650 Ft, ISBN 9639218375

Euro-atlanti kihívások: Biztonság- és külpolitikai tanulmányok

 


Európa Tanulmányok sorozat 5.
Szerkesztette Galló Béla

MTA Politikai Tudományok Intézete, 2001
245 oldal, ISBN 9639218510

A globalizáció peremén

 

Európa tanulmányok sorozat 6.
Laki László - Biró A. Zoltán:

A könyv a magyar társadalomtudomány hiánypótló műve. Empirikus kutatás eszközeivel hasonlítja össze Kunhegyes mikrokörzetében és a Csíki-medence településein a kilencvenes években végbement rendszerváltást és annak társadalmi következményeit. A kötet azoknak ajánlható, akik ismerkedni akarnak a posztszocialista Közép-Európa rurális valóságával, akiket a munkanélküliség csak mint munkaerő-piaci kérdés foglalkoztat, és akik érdeklődnek az európai faluszociológia egyik új paradigmája iránt, amely szerint Európa elparasztiatlanítása a későn iparosodó államokban az EU-n belül és kivül a huszadik század talán legnagyobb társadalmi változása.
MTA Politikai Tudományok Intézete, 2001, 338 oldal, 1850 Ft, ISBN 9639218588

Kisállamok a globalizálódó nemzetközi rendszerben

Európa Tanulmányok sorozat 7.
Szerk.: Hülvely István

A II. világháború után a nyugati világban külön témává bővült a kisállamiság. A kötet célja, hogy Magyarországon is felhívja a politológia és társadalomtudományok figyelmét a kisállamiság kutatásának fontosságára, s megtörténjenek az első lépések a reneszánszát élő nemzetközi kisállam kutatásba való kapcsolódáshoz. A kötet tanulmányai részben a nemzetközi kutatásokra, részben pedig a magyar előzményekre támaszkodva, különböző megközelítésekben elemzik a témát - különös tekintettel az európai integrációra és globalizációra.

MTA Politikai Tudományok Intézete, 2003, 175 oldal, 1500 Ft, ISBN 9639218847

Kapcsolatok nemzetközi metszetben

 


Európa Tanulmányok 8.
Szerkesztette Utasi Ágnes

MTA Politikai Tudományok Intézete, 2004, 112 oldal, ISBN 9639218944

Döntéshozatali mechanizmus a külpolitikában. Az Amerikai Egyesült Államok példája

 

Szöveggyűjtemény.
Európa Tanulmányok 9.
Szerkesztette: Galló Béla, Dérer Miklós, Kiszelly Zoltán.

MTA Politikai Tudományok Intézete, 247 oldal, ISBN 9637372253

 

INTÉZETI TANULMÁNYOK

Trendváltozások

Mátraházi előadások sorozat
Szerk.: Bayer József, Kiss Balázs

Az intézeti kutatók sokoldalú érdeklődését tükröző tanulmányok túllépnek a hazai politika földhözragadt elemzésén a nagyobb távlatok és az elméleti útkeresések irányába. A 90-es években főleg az új demokratikus politikai rendszer intézményeinek és folyamatainak elemzése kötötte le a politológusok figyelmét. Ez természetesen változatlanul feladata a honi politikatudománynak, de időközben jelentős elmozdulások történtek az ország nemzetközi helyzetében és a világpolitikában. A globalizációval együtt jelentkező nagytérségi hatalmi átrendeződés és a világ számos pontján tapasztalható társadalmi-politikai átalakulásokkal járó megrázkódtatások saját viszonyainkra is más fényt vetnek. Ez az elmozduló háttér érzékelhető a kötet tematikailag sokszínű tanulmányaiban.

MTA Politikai Tudományok Intézete, 2004, 460 oldal, 2600 Ft, ISBN 9542149727

Politika és társadalom

Mátraházi előadások sorozat
Szerk.: Bayer József

Az intézet kutatócsoportjai már jó évtizede rendszeresen vizsgálják a magyar demokrácia alapvető intézményeit: az államszervezet, a kormányzat és a pártrendszer alakulását, az országgyűlési és az önkormányzati választásokat a politikai kultúra fejlődését. Kötetünk, ha nem is nyújt teljes képet az intézet teljes munkájáról, az öt tematikus fejezetbe foglalt tanulmányok révén mégis betekintést enged ebbe a műhelymunkába.

MTA Politikai Tudományok Intézete, 2002, 464 oldal, 2500 Ft, ISBN 9639218618

Kritikus leltár. A rendszerváltás másfél évtizede

Szerk.: Bayer József, Kovách Imre

A kelet- és közép-európai rendszerváltozás lassan történelem, a fiatal nemzedékek számára már ma is az. A változások dinamikája azonban még nem állt meg, a rendszerváltó események és folyományaik tárgyilagos megítéléséhez ezért valószínűleg még jó ideig hiányzik a szükséges történelmi távlat. A kezdeti felszabadultság és lelkesültség - főként a változásokban részt vevő elitek idővel átadta helyét a kötelező szkepszisnek és helyenként a csalódás kifejezésének is. Az esemény jelentőségét ez nem csökkenti, de jelzi, hogy alaposan megváltozott körülöttünk a világ, és benne a saját helyzet-érzékelésünk is.

MTA Politikai Tudományok Intézete, 2005, 299 oldal, 2200 Ft, ISBN 9637372156

 

MŰHELYTANULMÁNYOK

MŰHELYTANULMÁNYOK (2) 2005/2.

Dömény Zsuzsa:
Pártok a latin-amerikai társadalmakban
Egy kétpárti váltógazdaság negyvenéves működése, kudarca és tanulságai
Pártfinanszírozás Latin-Amerika néhány országában

MŰHELYTANULMÁNYOK (3) 2005/3.

Az állam szerepe a jólétben és a mindennapi hatalomgyakorlásban
Fekete Judit: A madzagon rángatott jóléti állam és az aktualitás
Szigeti Péter: A hatalom filozófusa, Michel Foucault – az államról

MŰHELYTANULMÁNYOK (5) 2005/5.

Vidék, mezőgazdaság, Európai Uniós csatlakozás - az értékek változása
(Szerk. Kovách Imre)

MŰHELYTANULMÁNYOK (6) 2005/6.

Két tanulmány
a globalizációról és az integrációról

Lévai Imre: Globalitás – regionalitás, modernitás – komplexitás: a globális és regionális politikai gazdaságtan alapvonalai
G. Márkus György: Az EU válságszindrómája és az átalakuló modernitás

MŰHELYTANULMÁNYOK (1) 2005/1

Bőhm Gergely:
Spanyolország az Európai Unióban
2000-2002

MŰHELYTANULMÁNYOK (7) 2006/1.

G. Fodor Gábor:
Kínai enciklopédia a kormányzáshoz

MŰHELYTANULMÁNYOK (8) 2006/2.

Bőhm Antal:
Kampánykultúra?
Kampány a „következmények nélküli országban”

MŰHELYTANULMÁNYOK (9) 2006/3.

A. Gergely András:
A komplex kultúrakutatástól
a politikai antropológiáig

MŰHELYTANULMÁNYOK (10) 2006/4.

Juhász Erika:
Nyilvános és háttér-politizálás:
A Deák párt és a Tisza kormány konzervatív ellenzéke

MŰHELYTANULMÁNYOK (11) 2007/1.

Az életminőség feltételei
Szerkesztette: Utasi Ágnes

 

NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓ

Átmenetek

MTA PTI Nemzetközi Migráció Kutatócsoport évkönyve, 1999
Szerk.: Sik Endre, Tóth Judit

A könyv első része egy lehetséges migrációs politika körvonalait vázolja, a második részben az informális munkaerőpiac és a külföldi munkavállalók viselkedésének elemzésére vállalkoznak a szerzők.

MTA Politikai Tudományok Intézete, 1999, 183 oldal, 1200 Ft, ISBN 12160227X

From Improvisation toward Awareness?

MTA PTI Nemzetközi Migráció Kutatócsoport évkönyve, 1998
Szerk.:Maryellen Fullerton, Sik Endre, Tóth Judit

Az MTA Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi Migráció Kutatócsoport angol nyelvű kötetének tanulmányai foglalkoznak azokkal a szereplőkkel, akik a migrációs politikát befolyásolják; elemzik az ország EU-csatlakozásának folyamatával kapcsolatos migrációs kérdéseket, és széleskörben tájékoztatnak a migrációs politikával és politikában folyó vitákról.
MTA Politikai Tudományok Intézete, 1998, 178 oldal, 1200 Ft, ISBN 9542144296

Idegenek Magyarországon

MTA PTI Nemzetközi Migráció Kutatócsoport évkönyve, 1998
Szerk.: Sik Endre, Tóth Judit

A kutatási eredmények immár nyolcadik kötetének útra bocsátásával a szerzők célja az, hogy felhívják a politikusok, kormányzati döntéshozók, közigazgatásban és az önkormányzatnál dolgozó szakemberek figyelmét a hazánkat is érintő népmozgásokra, a Magyarországra költöző külföldiek gondjaira.

MTA Politikai Tudományok Intézete, 1998, 178 oldal, 1200 Ft, ISBN 12160277X

Migráció és politika

MTA PTI Nemzetközi Migráció Kutatócsoport évkönyve, 1997
Szerk.: Sik Endre, Tóth Judit

Tartalmilag két nagy kérdés köré lehet csoportosítani e tanulmányokat. Egyrészt megismerjük, mi történik a déli megyékben a menedékesekkel, hová és miként térhetnek haza Szlavóniába, Baranyába, lehet-e ösztönözni támogatással a bosnyákok, horvátok kisvállalkozóvá válását, milyen terveket szőnek a boszniaiak vagy a vajdaságiak a hazatérésről és letelepedésről. A körkép része egy pillantás az erdélyi vendégmunkásokat szállító buszokra és az itt élő kínaiakkal szembeni hivatali packázásokra.
MTA Politikai Tudományok Intézete, 1997, 246 oldal, 1200 Ft, ISBN 1216027005

Refugees and Migrants: Hungary at a Crossroads

Yearbook of the Research Group on International Migration, 1995
Eds: Maryellen Fullerton, Endre Sik, Judit Tóth

A kiadvány az MTA Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi Migráció Kutatócsoportjának angol nyelvű évkönyve. Tanulmányokat tartalmaz a menekültek jogi és politikai állapotáról, a munkaerőpiacról, a menekültek és a bevándorlók közötti magatartásformákról, valamint az egyes diaszpórákról.

Institute for Political Science HAS, 1995, 256 pages, 1000 HUF, ISBN 1216-027X

Scientia Humana

Urbanizált méhkas, avagy a helyi társadalom
A. Gergely András:
Scientia Humana sorozat

A tanulmány a társadalomnéprajz, a kulturális és a történeti antropológia, az igazgatási-politikai elemzések alapján politológiai metszetet ad a helyi társadalom fogalomköréről. Segíti átgondolni a lehetséges alternatívákat, sürgetve a civil társadalom helyi törekvéseinek komolyan vételét.

MTA Politikai Tudományok Intézete, 1993, 130 oldal, 320 Ft, ISBN 9638300140

Szövegvalóság

Scientia Humana sorozat
Szerk.: Szabó Márton
Írások a szimbolikus és diszkurzív politikáról. A könyv nem a hagyományos ideológiakritikai szemlélet jegyében született. A szerzők közös törekvése volt, hogy a társadalomtudomány legizgalmasabb újításainak fényében értelmezzék a politikai ismeret és tudás különböző formáit.

MTA Politikai Tudományok Intézete, 1997, 344 oldal, 710 Ft, ISBN 9639098418

Ifjúsági "szubkultúrák"


Scientia Humana Politológia sorozat
Szerk.: Szapu Magda
A kötet a magyar ifjúságkutatás szempontjából hiánypótló anyag, amely a mai ifjúsági csoportkultúrák felderítését és leírását tûzte ki célul, új ismeretekkel bővítik a vázolt témakörben eddig végzett kutatások eredményeit. A bevezető tanulmányt Vitányi Iván, a téma kiváló szakértője írta.

MTA Politikai Tudományok Intézete, 2004, 237 oldal, 1950 Ft, ISBN 9637372016

A formális és informális szféra ünneplési gyakorlata az 1980-as években

Bodó Julianna

MTA Politikai Tudományok Intézete
2004
243 oldal
ISBN 9637372024

Diskurzusok és életutak a migráció tükrében

Bodó Julianna

MTA Politikai Tudományok Intézete
2008
222 oldal
ISBN 9789637372599

 

VÁLASZTÁSI KÖTETEK

Önkormányzati választások 1990.

Szerk.: Bőhm Antal, Szoboszlai György

Fél évvel a parlamenti választások után, 1990 őszén került sor a helyhatósági választásokra. A szerzők igyekeztek figyelemmel kísérni, s politikai szociológiai eszközökkel leírni, bizonyos jellegzetes vonásaival feltárni a történteket, azaz az önkormányzatok születését.

MTA Politikai Tudományok Intézete, 1992
593 oldal, 700 Ft
ISBN 9637078088

Önkormányzati választások 1994. Politikai szociológiai körkép

Szerk.: Bőhm Antal, Szoboszlai György

1994. decemberében tartották a második önkormányzati választást Magyarországon. A választásról, a választást megelőző kampányról, a helyi hatalmi küzdelmekről ezúttal is - miként az 1990-es parlamenti és önkormányzati, valamint az 1994-es parlamenti választás kapcsán - politikai szociológiai körképet készítetek az MTA Politikai Tudományok Intézetének munkatársai. Kötetünk így folytatása azoknak a választási kutatásoknak, amelyek immár 1985 óta tradicionálisnak tekinthetők az intézetben.

MTA Politikai Tudományok Intézete, 1996, 1007 oldal, 3500 Ft, ISBN 9638300329

Parlamenti választások 1990. Politikai szociológiai körkép

Szerk.: Szoboszlai György

A nyolcvanas évek közepe óta agonizáló egypártrendszert és a pártállami berendezkedést felváltó politika pluralizmust az 1990 tavaszán sorra került választások emelték a működő hatalomba. Modern polgári demokráciák politikai életének egyébként is kiemelt eseményei az általános választások, a végbement rendszerváltás azonban történelmi jelentőségűvé emelte ezt az eseményt. Tudományos igényű könyvet tart a kezében az olvasó. A kötet első része a választások általános tapasztalatait foglalja össze politológiai, jogi és szociológiai nézőpontből. A második részben közreadjuk a megyei és fővárosi elemzéseket. Végül a harmadik rész a választások hivatalos végeredményét, mind egyéni kerületben, mind területi listák esetében. Ezt egészítik ki a listás választások települési bontásban közölt eredményei.

MTA Politikai Tudományok Intézete, 1990, 600 oldal, 395 Ft, ISBN 9637700803

Parlamenti választások 1994. Politikai szociológiai körkép

Szerk.: Bőhm Antal, Szoboszlai György

Az MTA Politikai Tudományok Intézetében átfogóan elemezték az 1994-es választások politikai környezetét. A politikai szociológia eszközeivel mutatják be a tanulmányok szerzői a választási folyamat összetevőit, a pártok jelöltállítási és kampány-tevékenységét. Ez a módszer az ország egészét bemutató áttekintést ad a választások idején felszínre kerülő, politikailag releváns választási történésekről. A kötet törekszik hű képet adni arról, miképpen zajlottak le az 1994. évi parlamenti választások.

MTA Politikai Tudományok Intézete, 1995, 1008 oldal, 2400 Ft, ISBN 9638300221

Parlamenti választások 1998. Politikai szociológiai körkép

Szerk.: Bőhm Antal, Gazsó Ferenc, Stumpf István, Szoboszlai György

Az előző választási kötetekhez hasonlóan a szerzők átfogóan elemezték az 1998. évi választások politikai és szociológiai környezetét. A kötet IV. részét képező táblázatok adatait a Belügyminisztérium Országos Választási Iroda bocsátotta rendelkezésre.

MTA Politikai Tudományok Intézete - Századvég Kiadó, 2000
710 oldal, 3360 Ft
ISBN 9639211044

Parlamenti választások 2002 Politikai szociológiai körkép

Szerk.: Bőhm Antal, Gazsó Ferenc, Stumpf István, Szoboszlai György

Az előző választási kötetekhez hasonlóan a szerzők átfogóan elemezték a 2002. évi választások politikai és szociológiai környezetét. A kiadványban szereplő táblázat adatait a Belügyminisztérium Országos Választási Irodája bocsájtotta rendelkezésre.

MTA Politikai Tudományok Intézete - Századvég Kiadó, 2004
915 oldal, 5040 Ft
ISBN 9639218618

A helyi hatalom és az önkormányzati választások Magyarországon 1990-2002

Szerk: Bőhm Antal

A PTI rendszeresen foglalkozik a választások előkészítésének, kampányának, eredményeinek elemzésével. Jelen kötet a korábbi, politikai, szociológiai körképet szélesíti ki a helyi hatalomban bekövetkezett változások tendenciáinak, tanulságainak feldolgozásával. A könyv a választási eredmények mellett tartalmazza az önkormányzatok gazdasági helyzetének, erejének változásairól írott tanulmányt, a politikai pártok, civil szervezetek önkormányzatokban játszott szerepváltozásairól, a nagypolitika és a parlamenti választások hatásairól, a helyi gazdasági érdekcsoportok növekvő önkormányzati befolyásáról szóló írásokat. CD melléklettel.

MTA PTI, 2006, 421 oldal, 4800 Ft, ISBN 963 7372 13 X, ISSN 1417-4596