Résztvevők

Dr. Bódi Ferenc az MTA PTI (Európai Integráció és Globalizáció Osztály) tudományos főmunkatársa, az önkormányzatok megalakulása óta azok gazdálkodását kutatja; a helyi ellátórendszert fenntarthatósága (LOSS vizsgálatok), a fejlesztési források terén pedig a területfejlesztési források allokációját (OTKA kutatások) vizsgálja. A PTI választási köteteinek 1994-től folyamatosan szerzője. NKTH támogatásával 2008-2010 között Területfejlesztés területpolitika társadalmasítása projekt vezetője. A kutatásban kutatásszervezési feladatokat vállal, koordinálja a forrásallokáció, a területpolitikai kutatásokat.

Dr. Csatári Bálint, geográfus, az MTA RKK Alföld Kutatóintézetének alapító igazgatója. A vidéki társadalmak kutatásában nemzetközileg elismert jelentős eredményt ért el településfejlődés és helyi társadalom dinamika összehasonlítás módszertanának kidolgozása terén. A kutatásban térinformatika- módszertan tapasztalataira, valamint nemzetközi összehasonlításokra alkalmazható mutatórendszer kidolgozását kívánjuk rábízni.

Dr. Vigvári András, Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézetének a munkatársa. Az önkormányzati gazdálkodás, különös tekintettel az önkormányzatok gazdálkodásában bekövetkezett változásokra irányultak eddigi kutatásai. A kutatási projektben a fejlesztési forrás abszorpció és önkormányzatok gazdálkodását érintő kérdésekbe számítunk szakértelmére.    

Dr. Fábián Gergely, szociológus, a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának tanszékvezető főiskolai tanára, tudományos dékánhelyettes. PhD fokozatát 2003-ban szerezte Németországban, a Katholische Universität Eichstätt – Ingolstadt Történelem- és Társadalomtudományi Karán. Kutatási területe: a globalizációs folyamatok társadalmi – szociális hatásai, különös tekintettel a helyi szociális ellátórendszerekre.

Dr. Fónai Mihály, szociológus, Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar, habilitált egyetemi docens, a szociológiatudomány kandidátusa. A térségben folytatott szociális tárgyú kutatások vezetője, öt romakutatás kutatás-és témavezetője. E tárgykörben: „Etnikai szegénység, etnikai egészségi állapot? A cigány népesség élethelyzet és kitörési lehetőségei Észak-kelet Magyarországon” (Nyíregyháza: Krúdy Kiadó, 2006). alkotó szerkesztője.

Dr Kósa Zsigmond  a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar  Védőnői Módszertani és Népegészségtani Tanszék tanszékvezetője, főiskolai docens. Tudományos (PhD) fokozatát 2006-ban a Debreceni Egyetemen szerezte  egészségtudományi területen. Értekezésének címe:  „A telepszerű körülmények között élők egészségfelmérése”. Kutatási területe a népesség halandóságának, egészségi állapotának és egészségmagatartásának vizsgálata, elemzése. Részt vett a Háziorvosi Morbiditási Adatgyűjtés Program kidolgozásában, elindításában és működtetésében Magyarországon.

Dr. Szarvák Tibor Egyetemi docens, tanszékvezető - szociális munka szak SZIE ABK. A képzés tantervében fontos a közösségépítés, a közösségfejlesztés, a csoportmunka módszereinek, terepeinek megismerése, s az ezzel kapcsolatos multidiszciplinaritás (regionális tudományok, szociálpolitika, szociológia, szociálpszichológia) Kutatási terület: civil társadalom, produktív szociálpolitika, ifjúságszociológia, információs társadalom.