Lezárt projektek

Politikai kommunikáció fejezet a Magyar Politikai Rendszer projektben

A Magyar politikai rendszer című kötet a magyar politikatudomány és politológus oktatás egyik alapműve; ez idő szerint készül egy új változat, mely 2015-ben fog megjelenni. Szabó Gabriella és Kiss Balázs a kötet vonatkozó fejezetében összefoglalja a jelenlegi magyar politikai kommunikációs viszonyokat. Olyan kérdéseket terveznek érinteni, mint a kommunikációs aktorok hálózatossága, a politikai kommunikációban megfigyelhető performativitás, posztobjektivizmus és emocionalitás.

Érzelmek a politikában

Az érzelmek  mindig is jelen voltak a politikában, ugyanakkor a politikatudomány a legutóbbi időkig nem foglalkozott velük, a diszciplína fő irányai máig patológiás jelenségnek tekintik az emóciókat. A jelen kutatás azokhoz az új vizsgálódásokhoz csatlakozik, amelyek megkísérelik fontosságuk szerint vizsgálni az érzelmeket mind politikafilozófiai, mind politikaelméleti, mind pedig empirikus alapon. Eddig két hosszabb munka készült el a témában:
Kiss Balázs: Érzelmek és politikatudomány. Politikatudományi Szemle, 2013. 3.
Kiss Balázs – Szabó Gabriella – Antal Anna: A politikai nagygyűlések mint interakciós rituálék. Politikatudományi Szemle, 2014. 2.
Kiss Balázs (2015) Politikai közösség kilencven perc alatt. Identitásváltások kognitív, értékelő és érzelmi dinamikája. Politikatudományi Szemle, 2.

Populizmus a szakpolitikai diskurzusokban

Az MTA TK Politikatudományi Intézet Kormányzás és Közpolitika Osztályán, Boda Zsolt vezetésével folyik kutatás a populizmus és a közpolitika-formálás összefüggéseiről. Ennek keretében Szabó Gabriella részt vett a büntetőpopulizmus magyar diskurzusainak feltárásában (társszerzők: Bartha Attila, Medve-Bálint Gergő, Vidra Zsuzsanna). A munka eredménye magyarul a Politikatudományi Szemle XXIII. évfolyam 3. számában olvasható. Link:  http://www.poltudszemle.hu/szamok/2014_3szam/Poltud_Szemle_2014-03_jelszo.pdf
Eredményeink angol összefoglalója 2015 tavaszán jelenik meg az East European Politics & Societies and Cultures című nemzetközi folyóiratban. Link: http://eep.sagepub.com/
A projekt az Európai Unió Kutatásfejlesztési Keretprogramjának támogatásával valósul meg. Link: http://www.fiduciaproject.eu/

Politikai kommunikáció – Fejezet a Magyar politikai rendszer című kötet számára

A Magyar politikai rendszer című kötet a magyar politikatudomány és politológus oktatás egyik alapműve; ez idő szerint készül egy új változat, mely 2015-ben fog megjelenni. Szabó Gabriella és Kiss Balázs a kötet vonatkozó fejezetében összefoglalja a jelenlegi magyar politikai kommunikációs viszonyokat. Olyan kérdéseket terveznek érinteni, mint a kommunikációs aktorok hálózatossága, a politikai kommunikációban megfigyelhető performativitás, posztobjektivizmus és emocionalitás.

Trendek a magyar politikai kommunikációban (2011-2012)

Kutatócsoportunk a rendszerváltás óta eltelt időszak politikai kommunikációs fejleményeit foglalta össze Trendek a politikai kommunikációban című tanulmányában. A szöveg magyar verziója az MTA TK Politikatudományi Intézet trendek a magyar politikában című kötetében, várhatóan 2012 őszén jelenik meg. A tanulmányt angolul, Trends in Political Communication in Hungary: A Postcommunist Experience Twenty Years after the Fall of Dictatorship címmel a The International Press/Politics című folyóirat októberi számában publikáljuk.  

Kampánykutatás (2004 - 2010)

Kutatócsoportunk a 2010-es országgyűlési kampány tudományos igényű feldolgozását tűzte ki célul. A kutatás módszertani alapját részben a 2004-es és 2009-es európai parlamenti választási kampányról, részben a 2006-os országgyűlési kampányról szóló kutatásunk adja. A pártkampányok elemzésekor fő törekvésünk az, hogy a nemzetközi szakirodalom alapján kialakított szempontjaink segítségével az egyes kampányokat összehasonlíthatóvá tegyük. A kutatás másik iránya a média kampánytálalásának vizsgálata. Itt a különböző médiumok politikai napirendjét és értelmezési kereteit kutatjuk. A kutatás vezetője Kiss Balázs, a pártkampányok kutatását Mihályffy Zsuzsanna, a médiaelemzéseket Szabó Gabriella koordinálja. A munkálatokban részt vesznek: Horváth Szilvia, Molodih Johanna, Németh Ákos Lehel, Ördögh Tibor, Péter Mónika, Takács Miklós,Tóth Bálint, Ughy Márton és Zentai Lili.  

Korszakváltások a politikai kommunikációban
(OTKA támogatásával, 2005 - 2008)

A négy éves kutatásunkban a politikai kommunikáció változó mintáit vesszük szemügyre. A vizsgálat a kampánykommunikáció, a kormányzatkommunikáció és a formálódó európai politika kommunikáció aspektusain keresztül kívánja bemutatni a változó paradigmák jellemzőit.
Résztvevők: Kiss Balázs (témavezető), Mihályffy Zsuzsanna, Szabó Gabriella

Az európai nyilvánosság formálódása (Szabó Gabriella doktori munkája  )

A kutatás célja, hogy részletesen bemutassa azokat az elméleteket, amelyek egyrészt a politikai nyilvánosság kérdését meghonosították a politikatudományi diskurzusban (Habermas, Arendt), másrészt előrevetítik a nyilvánosság-kutatások paradigmájának változását (Calhoun, Fraser, van Steeg, Eriksen). A nagy elméletek mellett bemutatásra kerülnek a nemzetállami kereteken túl megjelenő, európai politikai kommunikációs tér megjelenésére reflektáló megközelítések és kutatások elemzései is. A munka összefoglalásaként született doktori disszertációt Szabó Gabriella 2014. június 19-én sikeresen megvédte.
Résztvevő: Szabó Gabriella

EUROJUSTIS (2008-2011)

2007 tavaszán kutatócsoportunk csatlakozott az EUROJUSTIS címmel megalakult nemzetközi konzorciumhoz, amelynek célja az igazságügyi szakpolitika értékeléséhez és fejlesztéséhez szükséges társadalmi-politikai indikátorok kidolgozása. Úgy véljük, hogy a már rendelkezésre álló statisztikai-kriminológiai adatokat, érdemes kiegészíteni az állampolgári bizalom, a bűnözéssel, büntetéssel, igazságszolgáltatással kapcsolatos percepciók feltárásával.
A konzorcium 2007 őszén, Scientific Indicators of Confidence in Justice: Tools for Policy Assessment címmel pályázatot nyújtott be Európai Unió Hetedik Kutatás-Fejlesztési Keretprogramjában, amelynek pozitív elbírálása után, 2008. március elsejével elindítottuk a munkálatokat. A konzorcium vezetője: Prof. Mike Hough, a londoni King’s College kutatója. 
Partnereink: The Security and Cohesion Department - Research Unit PACTE of the Centre National de la Recherche Scientifique (Grenoble, Franciaország); Center for the Study of Democracy (Szófia, Bulgária); The European Institute for Crime Prevention and Control – HEUNI (Helsinki, Finnország); London School of Economics and Political Science (London, UK); The Centre for Crime Prevention in Lithuania (Vilnius, Litvánia); The Department of Criminal Sciences of the University of Parma (Párma, Olaszország); The Centre for Criminological Research - University of Sheffield (Sheffield, UK). 
A projektben a magyar társadalmi, szakpolitika és szabályozási környezet feltérképezése mellett médiakutatást vállaltunk. 
Résztvevők: 
Boda Zsolt (kutatásvezető), Szabó Gabriella (koordinátor), Mihályffy Zsuzsanna, Rigó Ágnes, Scheiring Gábor, Medve-Bálint Gergő és Papp Gábor (KSH).

Global Political Marketing

Kiss Balázs és Mihályffy Zsuzsanna belépett egy nemzetközi kutatócsoportba, amely tizenöt ország pártjait vizsgálja abból a szempontból, hogy mennyiben érvényesül működésükben a politikai marketing. A vizsgálat egységes elméleti keret alapján történik, eredménye egy közös kötet 2008-ban a Routledge kiadónál. 
A kutatást Jennifer Lees-Marshment, Chris Rudd és Jesper Strömback koordinálja.

Kormányzati kommunikáció 2.0. Az Európai Unió Tanácsának magyar elnökségi kommunikációjának vizsgálata (2011)

A kutatás célja, hogy az Európai Unió tanácsának soros elnökségét ellátó magyar kormány internet-alapú kommunikációs erőfeszítéseit elemezze. Vizsgálatunk elsősorban a Web 2.0, illetve a közösségi média (Facebook, Twitter, blogok) kormányzati használatát kívánja feltérképezni. Kifejezetten az érdekel bennünket, hogy a kommunikációs politika formálóit milyen stratégiai megfontolások vezetik, kiket tekintenek az online kommunikáció célcsoportjának, mely platformokat vonnak be a munkába és hogyan integrálják a web 2.0 interaktív és interperszonális természetét a kormányzati kommunikáció logikájába.
Résztvevők: Szabó Gabriella, Farkas-Zentai Lili