További kutatások

A PÁRTOS POLARIZÁCIÓ OKAI ÉS HATÁSAI AZ EURÓPAI DEMOKRÁCIÁKBAN

A politikai polarizáció jelenségére az utóbbi három évben nemzetközi szinten is nagyobb figyelem vetült, mint valaha bár a kutatások túlnyomórészt továbbra is az amerikai választóközönség polarizáltságával foglalkoznak. Mivel Magyarország az utóbbi években Európa egyik legpolarizáltabb országává vált, a témai hazai kutatása különösen aktuális. Az eredmények azt valószínűsítik, hogy az erős politikai polarizáció gyengébb minőségű demokratikus működést és gyengébb gazdasági teljesítményt eredményez növeli a választások előtti kormányzati kiköltekezést, növelheti a költségvetési hiányt, és nagymértékben növeli az erőszakos hatalomváltás, polgárháború kockázatát. Arról viszont igen keveset tudunk, hogy a polarizációt milyen tényezők erősítik, az oksági mechanizmusokról pedig még kevesebbet.

A kutatás így nemzetközi színtéren is jelentős, új eredményekkel szolgálhat a polarizáció empirikus kutatása terén a korábbi eredményeknek az európai kontextuson való vizsgálatával és az európai polarizációs dinamikák felvázolásával. A kutatás kiemelt célja a politikai polarizációt létrehozó körülmények azonosítása, az oksági mechanizmusok leírása. Azaz, annak módszeres vizsgálata, hogy hogyan, milyen csatornákon keresztül jön létre az erős politikai megosztottság, és hova vezet.

Kutatásvezető: Patkós Veronika

 

A KORMÁNYZÁS ÉS A KÖZPOLITIKAI DÖNTÉSEK MINŐSÉGE

A jó kormányzás problematikája végigkíséri a politikai gondolkodás történetét, de empirikus vizsgálatának lehetőségei még mindig csak részlegesen felderítettek. Sem a döntéshozók, sem a közvélemény számára nem állnak rendelkezésre könnyen áttekinthető, a kormányzati ciklusok összehasonlíthatóságát is biztosító adatok. A kutatás egy olyan objektív mércerendszert dolgoz ki, mely egyszerre épít a jogbiztonság fogalmára, illetve a közpolitikai sikeresség elméleti irodalmára. Ezeket az elméleti fogalmakat a rendszerváltás utáni magyar törvények és kormányrendeletek vizsgálatára alkalmazza. A vizsgálati keret újszerűségét adja továbbá, hogy olyan, a magyar társadalomtudományban messze nem bevett Big data technikákat alkalmaz, mint a nagyméretű folyószövegek mesterséges intelligenciára épülő szövegbányászati megoldások. Összességében a projekt a magyar társadalomtudományban először ad átfogó képet a kormányzás minőségéről objektív adatok alapján, miközben hozzájárul a legkorszerűbb számítógépes módszertani eljárások magyarországi megismertetéséhez is.

Kutatásvezető: Sebők Miklós

 

AZ EURÓPAI UNIÓS TAGSÁG HATÁSA A MAGYAR KÖZPOLITIKÁRA

E kutatás célja az európai uniós tagság magyar közpolitikára gyakorolt hatásának vizsgálata. Annak ellenére, hogy az európaizáció témaköre alaposan kutatott területnek számít, a Magyarországról szóló kutatások szinte teljesen hiányoznak a nemzetközi irodalomból. Ezen alapkutatás az első empirikus kutatás, amely a magyar közpolitika európaizációját vizsgálja. Az uniós tagság hazai közpolitikára gyakorolt hatását három aspektusból (törvényalkotás a magyar Országgyűlésben, országspecifikus ajánlások megvalósítása, kötelezettségszegési eljárások) feldolgozó új adatbázisok által stabil alapokon vonhatjuk meg annak mérlegét, hogy miként illeszkedett be Magyarország az európai közpolitikai folyamatokba 2004 óta. A kutatás célkitűzései a következők:

a) Feltárni az uniós csatlakozás utáni magyar kormányok teljesítményét az uniós jogszabályoknak és ajánlásoknak történő megfelelés terén.

b) Feltárni, mely területeken a legerősebb az uniós közpolitikai hatás Magyarországon.

c) Megvizsgálni a hasonlóságokat és a különbségeket az uniós csatlakozás utáni magyar kormányok között a kötelezettségszegési eljárások terén, és hogy mindez miként viszonyul a visegrádi országokkal szemben indított eljárásokhoz.

d) Kimutatni, hogy milyen mértékben hajtotta végre a magyar kormány az Európai Bizottság országspecifikus közpolitikai ajánlásait, és mindez hogyan viszonyul a visegrádi országok végrehajtási teljesítményéhez.

Kutatásvezető: Bíró-Nagy András

 

REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KAPACITÁSOK EURÓPA PERIFÉRIÁN:
külföldi beruházások és uniós támogatások Kelet- és Dél-Európában 

(MTA Prémium posztdoktori ösztöndíj, PPD-028/2017)

Három keleti (Lengyelország, Magyarország, Románia) és két dél-európai (Portugália, Spanyolország) EU tagállam NUTS 2-es és NUTS 3-as régióinak vizsgálatával a kutatás arra keresi a választ, hogy a regionális fejlesztési kapacitások hogyan befolyásolják a külföldi beruházások mennyiségét és minőségét, valamint a K+F-re és képzési projektekre költött uniós támogatásokat.

Kutatásvezető: Medve-Bálint Gergő

 

KÉPVISELŐI MUNKA ÉS VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK

A kutatás fő célja a képviselők által végzett munka sokféleségének feltérképezése, és annak a kérdésnek az eldöntése, hogy a munka intenzitásában megmutatkozó különbségek megjelennek-e a következő választásokon elért eredményekben. A projekt egy tágabb, és két szűkebb területre koncentrál. Az adatgyűjtésre irányuló erőfeszítések legnagyobb része a képviselőkre és a parlamenti tevékenységükre vonatkozó információk összegyűjtésére összpontosul. A képviselő parlamenti kérdések területén mutatott aktivitásának és a felszólalásai gyakoriságának segítségével történik annak feltárása, hogy mennyi időt töltenek nem-törvényhozó tevékenységgel a parlamentben. Másodszor, a közpolitikai reszponzivitást a mezőgazdaságból élő népesség választókerületi nagysága és egyrészt a parlamenti kérdések és interpellációk tartalma, másrészt a bizottsági pozíciók elosztása közötti összefüggés ragadja meg. Harmadszor, az állami támogatások választókerületbe vonzása, illetve ennek a képessége a választókerületért végzett szolgálat speciális esetének számít. A Strukturális Alapokból a választókerületbe áramló összegek nagysága és a választási eredmények közötti kapcsolat feltárása képezi a kutatás ezen pillérének fő célkitűzését. Ezen kérdések megválaszolása közelebb visz bennünket a parlamenti kutatások azon feltételezésének értékeléséhez, miszerint a képviselők azért végeznek bizonyos tevékenységeket, mert azt remélik, hogy mindez közelebb viszi őket az újraválasztáshoz. Továbbá, képet kapunk arról is, hogy mennyire működik a választók általi egyéni elszámoltatás Magyarországon, és új információink lesznek a képviselet minőségével kapcsolatban is.

Kutatásvezető: Papp Zsófia

 

ELECTORAL CONNECTION

The Electoral Connection under Party-Centred Electoral Rules. The Case of Hungary

A kutatás célja, hogy megvizsgálja, hogy egy olyan demokráciában, ahol a választási szabályok elsősorban a pártképviseletet támogatják, megjelennek-e az egyéni képviseleti formák, és ha igen, milyen formában.

Kutatásvezető: Papp Zsófia

 

ÍGÉRETKUTATÁS

Választási ígéretek és kormányzati teljesítés Magyarországon, 1990-2014

A kutatási program fő célja annak megállapítása, hogy a magyarországi pártok (1) mennyiben tesznek világos, számon kérhető ígéreteket, (2) ezeket kormányra kerülve mennyire teljesítik, és (3) milyen tényezők befolyásolják a választási ígéretek egyértelműségét és végrehajtását. A program további ígéretkutatási projekteket is magában foglal.

Kutatás időtartama: 2010-től várhatóan 2019-ig

Kutatásvezető: Dobos Gábor

 

INTÉZMÉNYI BIZALOM

Kutatásunk az intézményi bizalommal mint a legitimitás fontos mozzanatával foglalkozik. Az első olyan projekt itthon, amely átfogó képet ad az intézményi bizalom alakulásáról, mintázatairól, gyökereiről és gyakorlati következményeiről. Az intézményi bizalom kérdése ugyanis gyakorlati probléma: a kutatások kimutatták, hogy míg az eredménytelen, rossz hatásfokú közpolitika rombolja az emberek bizalmát, a logika fordítva is igaz. Jobban működnek azok az intézmények, amelyekben az állampolgárok bíznak, ugyanis ekkor inkább hajlandóak együttműködni az adott intézménnyel. Ezért fontos feltárni az intézményi bizalom összetevőit, amely az eredményességi (output) dimenzió mellett a normatív méltányossági (fairness) dimenzióban ragadható meg. Kutatásunk részletesen vizsgálja az eredményességi és a normatív dimenzió összefüggéseit és hatásukat a bizalomra, és igyekszik szétszálazni mindkét dimenzió további mozzanatait, összetevőit is.

A kutatási programban jelenleg két projekt fut.

A FIDUCIA – New European Crimes and Trust-based Policy egy európai finanszírozású (EU FP7) projekt, amely kifejezetten a büntető-igazságszolgáltatás és az intézményi bizalom összefüggéseit vizsgálja.

Az Intézményi bizalom és a közpolitika eredményessége Magyarországon című, az OTKA által támogatott projekt pedig hazai kontextusban vizsgálja a problémát.

 

MI TÖRTÉNT ITT?

A hazai politika utolsó harminc éve

A kutatási program fő célja annak megállapítása, hogy a sokáig úttörő reformországnak tartott Magyarország miként jutott mai helyzetébe. Milyen gazdasági és közérzületi alapokra épült fel a jelenlegi túlzottan polarizált közélet. Mindennek milyen következményei vannak a magyar politika működésében továbbá intézményes, alkotmányos szerkezetében.

Kutatásvezető: Tölgyessy Péter

 

POLITIKA AZ IRODALOMBAN

A politikai filozófia számos műfajt használ és értelmez, ezek közül kifejezetten irodalmi szövegek is vannak, kezdve az antik tragédiáktól a modern regényekig. A kutatás problémacentrikus, tehát nem a szövegek irodalomelméleti elemzése a célja, hanem egyes klasszikus politikaelméleti, filozófiai kérdésekre igyekszik bennük újszerű válaszokat találni.

Kutatásvezető: Balázs Zoltán

 

HATALOMMEGOSZTÁS

A hatalommegosztás dimenziói összehasonlító elemzésben

A közhatalom megosztásának közjogi megközelítése régóta használt és ismert. Kevésbé áll azonban a politikaelmélet érdeklődésének homlokterében: a kutatás során elsősorban ezt a fókuszt igyekszem megtalálni és megfogalmazni, tehát nem annyira az empirikus, s nem a jogi aspektusokra, hanem a hatalom megosztásának politikai logikájára, elméleti jelentőségére koncentrálok.

Kutatásvezető: Balázs Zoltán

 

 

VÁLSÁG, VÁLASZ, VÁLTOZÁS

Változások, válságok, válaszok. Helyi szociális ellátórendszerek alkalmazkodása Európa peremországaiban

A kutatás azon államokra irányul, amelyek korábbi periférikus helyzetüket leküzdve Európa centrumához közeledtek, de nem rendelkeznek jelentős nyersanyag-, ill. energiaexporttal. Fejlődésüket a humánberuházások alapozták meg, s a közelmúltbeli és korábbi válságokra is a LOSS területén hatékonyan, kreatívan tudtak reagálni. A kutatás jelenleg Finnországban, Csehországban, Ausztriában és hazánkban zajlik.

Kutatásvezető: Bódi Ferenc

 

POLITKAI KOMMUNIKÁCIÓ A FACEBOOKON

A kutatás a közösségi médiában zajló politikai kommunikációt vizsgálja, különös tekintettel az állampolgári kommunikációra. Az állampolgári kommunikáció a közösségi médiának köszönhetően felértékelődött a politikai kommunikációs folyamatban, ezért érdemes vizsgálni, hogy ez milyen következményekkel is jár a politikai kommunikáció tartalmára nézve. A kutatás képviselőjelöltek Facebook-oldalain vizsgálja az állampolgári reaktivitást, arra kíváncsi, hogy milyen tartalmak képesek leginkább reakciókat kiváltani a követőkből, illetve virálissá válni.

Kutatásvezető: Bene Márton

 

REGIONÁLIS FEJLŐDÉS KÖZÉP-EURÓPÁBAN

A rendszerváltás utáni regionális fejlődés és területi egyenlőtlenségek politikai gazdaságtana a visegrádi országokban

A kutatás arra keres választ, hogy miért nőttek a területi egyenlőtlenségek Közép-Európában a rendszerváltás után és hogy ezt a – piacgazdasági viszonyok között rendszerint természetesnek tekintett – folyamatot a gazdasági szereplők döntésein kívül hogyan befolyásolták egyes politikai és intézményi tényezők. A vizsgálat kiterjed a transznacionális (külföldi működőtőke-beruházások, az Európai Unió regionális fejlesztési forrásainak területi eloszlása), valamint állami szintű (befektetés ösztönző politikák, regionális fejlesztési politikák) és helyi tényezők (fejlesztési koalíciók) hatásainak értékelésére.

Kutatásvezető: Medve-Bálint Gergő

 

STRUCTURAL DYNAMICS

The structural dynamics of Hungarian central government agencies

The proposed research seeks to describe and understand how post-transition Hungary’s central government agencies were, and are, created and (re-)structured. The research builds on the results of an earlier, larger international research project funded by the ESF COST Action. It is integrated into both on-going and emerging research cooperation among prominent European and non-European scholars (e.g. the COBRA network) and into the emerging public policy research framework of the host institution HAS CS. The reasearch project is coordinated by Gyorgy Hajnal and supported by OTKA (project #106333).

Kutatásvezető: Hajnal György

 

ILLIBERAL GOVERNANCE AND POLICY

The research seeks to explore, describe and tipify, and possibly theoretically contextualize and explain shifts in government structures and functioning frequently denoted as „illiberal”. The components or these research activities vary sector-wise as well as geographically. As to their geographical scope, most of the research focus on Hungary as an exemplary case but some of them endeavour to carry out comparative research in the Eastern / Central European context. Sector-wise, research components focus on the central as well as the local/territorial tier of governance, while some of them deal with collaborative governance and the (changing) role of NGOs.

Principal investigator: Gyorgy Hajnal 

 

PÁRTFEJLŐDÉS

A magyar pártok fejlődése történeti perspektívában

A kutatás azt vizsgálja, hogy a kormánypártiság és az ellenzékiség mintázatai hogyan alakultak ki az 1867 utáni politikában, és hogyan ismétlődnek (ha ismétlődnek) az 1990 utáni új demokrácia viszonyai között.

Kutatásvezető: Csizmadia Ervin

 

Korábbi kutatások