Intézeti kötetek

A politika lelke

 

A politika lelke

szerző

Szűcs Zoltán Gábot

kiadó

MTA TK PTI – NKE Molnár Tamás Kutatóintézet

A politika lelke a politikaelmélet és az eszmetörténet segítségével mutatja be a ma reneszánszát élő realizmus politikaképét. A realizmus mérsékelten anti-utópikus, amennyiben nem a tökéletes politikai berendezkedés kereséséről szól, de a fennálló viszonyokat sem tekinti a lehetséges világok legjobbikának. Emellett mérsékelten anti-moralista is. Nem hiszi, hogy az erkölcs általános törvényei segítenének eligazodni a politika bonyolult és az embert sokszor nehéz, olykor egyenesen tragikus döntések elé állító világában, de vallja, hogy a politika nem csak a hatalomról és a sikerről szól, hanem a felelős, etikailag komoly cselekvésről is.

KÖNYV LETÖLTÉSE

Tovább

 

Viharban kormányozni

Viharban kormányozni

szerkesztő

Körösényi András

kiadó

MTA TK PTI

Hajózás és politikai tevékenység metaforikus összekapcsolása a politikai gondolkodás legrégebbi toposzai közé tartozik. Míg Platón a politikai vezetés szükségességét, addig Oakeshott a politikában rejlő folyamatos bizonytalanságot, Tocqueville pedig a normál állapot és válsághelyzet közti különbséget szemlélteti a tengeri hajózás metaforájával. A politikai vezetőknek ugyanis időnként válsághelyzetekben kell helytállniuk. A Viharban kormányozni c. kötet ezt a problematikát ragadja meg, válság és politikai vezetés egy empirikus politikaelméletét fogalmazva meg. Míg a kortárs szakirodalom a politikai vezetők külső kihívásokra adott reakcióira fókuszál, addig jelen kötet szélesebb horizontot nyit. A válságok ugyanis ki is használhatók a vezetők részéről saját politikai céljaik érdekében, sőt, ugyanezen okból időnként maguk a vezetők azok, akik a nyugodt tengeren „vihart kavarnak”, azaz válságot generálnak. A kötet szerzői a fogalmi-elméleti keret kialakítását követően empirikus esettanulmányok segítségével mutatják be a válságkezelés, a válság diszkurzív értelmezése és a kreatív válsággenerálás példáit amerikai, japán, német, francia, olasz, portugál és magyar esetek elemzésével.

Tovább

Trendek a magyar politikában 2.

Trendek a magyar politikában 2.

szerkesztők

Boda Zsolt - Szabó Andrea

kiadó

MTA TK PTI – Napvilág

Könyvünk a hazai politikával foglalkozó, mindig két választás között megjelenő sorozatunk második kötete, amelynek fókuszában a trendek, folytonosságok és változások megragadása áll. A kötet elemzi a 2014-es választások eredményét, a magyar politikai rendszer természetét a demokrácia és az autoriter tendenciák között, az önkormányzati rendszer átalakulását, a Fidesz működésének sajátosságait, a baloldal útkeresését, a Jobbik néppártosodási törekvéseit, a politikai vezetők szerepét, a politikai részvétel és a civil mozgalmak változásait, a törvényhozás minőségét, a gazdaságpolitika populista fordulatát és a korrupciós trendeket a közbeszerzésekben.

Olyan témákat választottunk, amelyek valamilyen aktualitással bírnak (pl. elemezzük a 2016-os „kvótanépszavazás” eredményeit), vagy az elmúlt években jelentős változáson mentek keresztül és e változások megragadására tudományos elemzések állnak rendelkezésre (pl. az önkormányzati rendszer átalakulása).

A kötet fejezetei nem esszék vagy aktuálpolitikai események publicisztika ízű kommentárjai, hanem új tudományos eredményeket felmutató tanulmányok. Az egyes fejezetek elméleti és szakirodalmi kontextusban elemzik a vizsgált jelenséget és új teoretikus vagy empirikus eredményeket tartalmaznak. Ugyanakkor – amennyire lehetett – törekedtünk a szokásos tudományos stílusnál közérthetőbb szövegeket megjelentetni, bízva abban, hogy a kötet a szűkebb szakmai közvéleményen túl is igényt tarthat olvasói érdeklődésre.

Tovább

Magyar politikai rendszer 

Bizalom és közpolitika

Bizalom és közpolitika

szerkesztő

Boda Zsolt

kiadó

MTA TK PTI – Argumentum

Miért fizetünk adót, tartjuk be a törvényeket, vagy támogatunk egy önkormányzati kezdeményezést? Mert félünk a büntetéstől és hasznot remélünk az együttműködéstől? Vagy mert bízunk az intézményekben, legitimnek tekintjük a kormányzatot és hozzá akarunk járulni közös céljaink megvalósulásához? Segíti-e a bizalom a közigazgatás működését? És ha igen: min múlik a bizalom? Mekkora a szerepe a morális elvárásoknak?

A nemzetközi szakirodalom szerint az intézményekbe vetett bizalom növeli azok eredményességét, és a bizalom jelentős mértékben az intézmények méltányos működésén alapul. Kérdés, hogy ezek az összefüggések Magyarországon is fennállnak-e. A könyv tanulmányai a fenti kérdésekre keresnek választ hazai esetek elemzésén keresztül. Szó esik a rendőrségbe vetett bizalom gyökereiről, az adófizetési hajlandóság tényezőiről, a Magdolna-negyed közösségi tervezésében való részvételről, a közigazgatás és a médiahatóság működését övező bizalomról és bizalmatlanságról.

Tovább

Ígéret, felhatalmazás, teljesítés

Soós Gábor: Ígéret, felhatalmazás, teljesítés

A Választási ígéretek és kormányzati teljesítés Magyarországon, 1990-2014 kutatás arra vállalkozott, hogy egységes, tudományos módszertannal számba vegye minden eddigi magyarországi választás mérvadó pártjainak összes ígéretét, illetve felmérje, ezeket az ígéreteket milyen mértékben teljesítették a mandátumot hordozó kormányok. Jelen tanulmánykötet - amely a 2013-ban ugyanebben a sorozatban megjelent Azt tették, amit mondtak? Választási ígéretek és teljesítésük, 2002-2006 című kötet folytatása - az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetében zajló ígéretkutatás újabb eredményeiről számol be.

Tovább

Hatalom szabályok nélkül

Kormány és törvényhozás viszonya pénzügyi válság idején

szerző

Sebők Miklós

kiadó

MTA TK PTI – Új Mandátum

A közbeszédben gyakran hallani olyan véleményeket, melyek szerint a magyar Országgyűlés hivatásos pecsétnyomóvá silányul a kormány mellett. Általánosságban ugyanakkor ez nem igaz – gyakran még az érintett minisztériumi apparátusok is utólag értesültek egy–egy jogszabálytervezetről. A jogalkotás tartalmát az esetek nagy részében a kormánypárti frakciókon belüli lobbik, nemzetközi egyezmények és országon belüli érdekcsoportok is erőteljesen befolyásolják. Valóban vannak ugyanakkor olyan időszakok, amikor a képviselők teljesen szabad felhatalmazást adnak a kormánynak, jelentős válságok és katasztrófák idején. 

E kiindulópontból a kötet elsődleges célja az, hogy a fejlett országok politikájára alkalmazza az intézményi és közpolitikai változás egy lehetséges megközelítését, a válság táplálta delegálás elméletét. E szerint az olyan fontos politikai intézmények, mint a törvények és bürokratikus szervezetek változása – bizonyos feltételek fennállása esetén – elsődlegesen a politikai rendszeren kívülről érkező sokkokra vezethető vissza. Ezek az exogén hatások egy sajátos pályára terelik az intézményfejlődést: egyrészt általánosságban növelik az állam társadalmi-gazdasági súlyát más szereplőkhöz képest, másrészt az általános trenden belül növelik a nem választott tisztségviselők (a technokraták) hatalmát, ill. ezt megerősítő hatásként az alájuk rendelt bürokrácia kapacitását.

A kötetben először bemutatjuk a kutatás kérdéseit, illetve a kérdések megválaszolását szolgáló elméleti keretet és módszertani eszközöket. A harmadik fejezetben részletesen is feltárjuk a válság táplálta delegálás elméleti forrásait és következményeit, ide értve az elméleti keretből levezethető és társadalomtudományi eszközökkel vizsgálható hipotéziseket is. A negyedik fejezet az elméleti hipotézisek és az empirikus kutatás közötti távolságot tölti ki a teoretikus megfontolások operacionalizálásával. Az ötödik fejezet egy az EU egyes országaira vonatkozó alapkutatás, és ennek lehetséges kiterjesztései kapcsán vizsgálja a válság táplálta delegálás elméletének empirikus érvényesülését. A hatodik fejezet összegzi e kötet eredményeit, és értékeli ezek egyes közpolitikai illetve normatív következményeit.

 

KÖNYV LETÖLTÉSE

Tovább

Politikai élet a helyi önkormányzatokban

Politikai élet a helyi önkormányzatokban

szerző

Tamás Veronika

kiadó

MTA TK PTI

A helyi politika világa, mint egy önálló politikai rendszer, sajátos törvényszerűségekkel, működési mechanizmusokkal bír. Ezek sokszor pártpolitikai jegyeket mutatnak, szoros összefüggésben állnak a település méretéből fakadó különbségekkel, de számos dimenziójuk önálló racionalitás jelenlétére utal, ami csak ott és abban a közegben érvényesül: létezik „helyi politika”: amely „helyi”: azaz részben az országostól eltérő logika mentén szerveződik; másfelől, hogy azért „politika” is: a politika játékszabályai határozzák meg működését.

A politikai szereplők szövevényes kapcsolatrendszere, a fent vázolt helyi sajátosságok sokfélesége adják azt a sokféleséget, mely helyi politikai rendszer sajátosságait jelenti: így lehet minden település más-és más, létrehozva ezzel a helyi politika színes világát. A könyv ezt a világot mutatja be olvasóinak.

 

KÖNYV LETÖLTÉSE

Tovább

Legitimitás, bizalom, együttműködés

Legitimitás, bizalom, együttműködés. Kollektív cselekvés a politikában

szerző

Boda Zsolt

kiadó

Argumentum - MTA TK PTI

A politika a hatalomról, a hatalomért folyó vetélkedésről és konfliktusról szól. De nem csak arról. A politika a kormányzást is jelenti, közös problémáink megoldását, a társadalmi együttműködés előmozdítását. Ahhoz azonban, hogy az emberek hajlandóak legyenek együttműködni egymással közös céljaik érdekében, elfogadják a kormány döntéseit és betartsák a törvényeket, elengedhetetlen, hogy bízzanak egymásban és a politikai intézményekben. Bizalom és legitimitás nélkül tehát nincs együttműködés; együttműködés nélkül pedig nem tud jól működni a társadalom.
Hogyan értelmezhető a politikai bizalom? Mi a jelentősége a jó kormányzás szempontjából? Igaz-e, hogy a magyar politika bizalmi és legitimációs deficittel küzd? Mi ennek az oka, és hogyan lehet ezen változtani? Ezekre és hasonló kérdésekre keresi a választ e könyv, amely elméleti alaposságra törekedve végső soron a mindannyiunkat érintő problémákról szól.

KÖNYV LETÖLTÉSE

Tovább

Azt tették, amit mondtak? Választási ígéretek és teljesítésük

Szerkesztők
Soós Gábor és Körösényi AndrásKiadó
MTA TK PTI

KÖNYV LETÖLTÉSE 

Tovább

Van irány?

Van irány? Trendek a magyar politikában

Szerkesztette
Boda Zsolt és Körösényi András

Kiadó
MTA TK PTI
Új Mandátum

Könyvünk a hazai politikával foglalkozó sorozatunk első kötete, amelynek fókuszában a trendek, folytonosságok és változások megragadása áll. A kötet elemzi a 2010-es választások eredményeit, a pártstruktúra átalakulását, a választási rendszer reformját, az alkotmányozási folyamatot, a kormányzati struktúra és a közpolitika-csinálás átalakulását, a politikai kommunikáció új jelenségeit. Olyan témákat választottunk, amelyek valamilyen aktualitással bírnak (pl. alkotmányozás), vagy az elmúlt évben jelentős változáson mentek keresztül, és a változások megragadására tudományos elemzések vannak (pl. a politikai kommunikáció trendjei).

KÖNYV LETÖLTÉSE 

Tovább

Alkotmányozás Magyarországon

Alkotmányozás Magyarországon és máshol

Szerkesztette
Jakab András és Körösényi András

Kiadó
MTA TK PTI - Új Mandátum

Az elmúlt másfél év hazai közbeszédének egyik meghatározó témája az alkotmányozás volt. A témát a napi politikai aktualitásán túlmenően is érdekesnek és fontosnak gondoltuk, ezért az MTA Politikatudományi Intézetben 2010. december 20-án egy olyan tudományos konferenciát szerveztünk, amely egyrészről bizonyos fokig kiemelte az alkotmányozás kérdését az aktuális magyarországi napi politikai viták közül, másrészről mégis olyan ismereteket adhatott, amelyek közvetve segíthették a közbeszéd informálását. A kötet, amely reményeink szerint a politikatudomány és az alkotmányjog- tudomány szorosabb együttműködésének jó példáját is mutatja, a konferencia előadásainak írott változatát fogja össze.

KÖNYV LETÖLTÉSE